Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1) dalej RODO − informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TQM sp. z o.o. z siedzibą w Giżycku, adres: ul. Warszawska 5 lok. 18, 11-500 Giżycko, KRS: 0000657341, NIP: 8451987952, REGON: 366274863, tel: +48 669 802 232, e-mail: info@portjagodne.pl
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących Pani/Panu na podstawie RODO proszę kontaktować się na dane wskazane w pkt 1.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie oraz podejmowania innych działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • wykonania ciążących na administratorze obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym obowiązku archiwizacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • dochodzenia lub obrony przed wszelkimi roszczeniami, w tym przed roszczeniami osób trzecich, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres podejmowania działań na Pani/Pana żądanie oraz realizacji zawartej z Panią/Panem umowy, aż do wygaśnięcia obowiązków prawnych, w tym obowiązku archiwizacyjnego i przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Po otrzymaniu sprzeciwu administrator zaprzestanie przetwarzać Pani/Pana dane chyba, że wykaże istnienie nadrzędnych, ważnych i prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych następuje w sposób niezgodny z prawem.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, a także dla zawarcia i wykonania umowy.
 9. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione odbiorcom świadczącym na rzecz administratora usługi: księgowo-finansowe, informatyczne, doradczo-prawne, kurierskie, płatnicze, windykacyjne, a także podmiotom, wobec których na administratorze ciąży obowiązek udostępnienia tych danych.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowane w tym celu.
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.